Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Deklaracja w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bipstargard.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16.01.2020r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Moliński – Ratusz Wydział Informatyki pokój 210, II piętro,e-mail: webmaster@poczta.um.stargard.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 91 834 18 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 10.10.2019r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 10.10.2019r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Miejski w Stargardzie: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard.

Urząd Miejski w Stargardzie: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 – od strony podwórza wejście oraz platforma dla osób niepełnosprawnych (dojazd do parteru budynku). Stopnie schodów od wejścia od str. ul. Czarnieckiego oznakowane taśmami ostrzegawczymi.

Rynek Staromiejski 1 – wejście oraz winda od parteru do poddasza budynku. Na parterze jest również toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim, wypełniając i wysyłając poniżej załączony wniosek na adres urzad@um.stargard.pl lub faxem na numer 91 578-48-89 lub zgłaszając taką chęć telefonicznie pod numer 91 578-48-81.

Wniosek o możliwość skorzystania z usługi tłumacza zgodnie z metodą PJM, SJM i SKOGN: POBIERZ

Poruszanie się po stronie internetowej za pomocą "mówiącej" przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe.
Główne skróty klawiszowe:
- Enter - wybiera aktualnie czytany link.
- Control plus Spacja - wstrzymuje i wznawia czytanie.
- Strzałki prawo i lewo - pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami.
- Strzałki góra i dół - pozwalają na przemieszczanie się do kolejnej części tekstu wewnątrz punktu.
- F7 - powiększa czcionkę na stronie.
- F8 - zmniejsza czcionkę na stronie.
- Control plus O jak Olga - otwiera okno dialogowe, gdzie należy wpisać adres strony internetowej (jeśli nie widnieje na liście stron udźwiękowionych).
- Control plus G jak Grażyna - powraca na stronę startową przeglądarki, czyli listę stron obsługiwanych.
- Control plus T jak Teresa - uruchomia samouczka.
- Alt plus strzałki w bok - pozwala na cofnięcie się do poprzedniej strony.

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Adres strony internetowej: www.stargard.pl

Numer telefonu: 91 578 48 81

E-mail urzad@um.stargard.pl